Zadzwoń

Pon. – Pt. 9:00 – 20:00

Efekty leczenia

Poznaj historie naszych Pacjentów

PANI EWA

Podniesienie wysokości zwarcia i odbudowa powierzchni zębów, które były przebarwione, ciemne i starte (overlay kompozytowy). Odbudowa zębów uszkodzonych i po leczeniu kanałowym za pomocą koron porcelanowych licowanych porcelaną. Estetyka uśmiechu została przywrócona za pomocą licówek kompozytowych wykonanych na wizycie.

PAN ZBIGNIEW

Odbudowa zębów, które zostały mechanicznie starte i dotknięte erozją szkliwa. Uzupełnienie braków zębowych z wykorzystaniem implantoprotetyki. Wymiana starych koron Przeprowadzenie fizjoterapii oraz wyznaczenie prawidłowej wysokości zwarcia. Estetyczna odbudowa uśmiechu za pomocą bondingu.

PANI DANUTA

Odtworzenie braków zębowych i poprawa estetyki zębów przednich. Wykorzystanie mostów i koron porcelanowych licowanych porcelaną, aby przywrócić naturalny uśmiech Pacjenta.

PANI ANNA

Odbudowa startych mechanicznie i przeciążonych zębów. Pokrycie recesji dziąsłowych poprzez mikrochirurgiczny przeszczep tkanki z podniebienia. Zmiana kształtu i koloru zębów poprzez bezpośrednią odbudowę kompozytem, wykonaną podczas wizyty za pomocą techniki bonding.

PAN ANDRZEJ

Deprogramacja za pomocą szyny MAGO wraz z fizjoterapią jako wsparcie w leczeniu patologicznego starcia zębów. Wyznaczenie pionowego wymiaru zwarcia oraz odbudowy startych powierzchni zębów metodą flow injection. W odcinku bocznym zastosowano mosty i korony.

PANI SABINA

Odbudowa startych powierzchni zębów za pomocą kompozytowych overlay w odcinku bocznym. Estetyczne odbudowy kompozytowe metodą bondingu w obszarze przednim.

PAN MAREK

Przywrócenie zdrowia zębów, które wymagały leczenia. Odbudowa estetyczna i funkcjonalna zniszczonych zębów z wykorzystaniem koron i mostów porcelanowych na podbudowie metalowej.

PANI DOROTA

Uzupełnienie brakującego zęba za pomocą implantu oraz korony porcelanowej na łączniku indywidualnym hybrydowym. Odbudowa startych powierzchni zębów oraz podniesienie poziomu zwarcia w odcinku bocznym z wykorzystaniem overlay. Poprawa estetyki uśmiechu za pomocą licówek porcelanowych.

PANI MARTA

Odtworzenie brakującego zęba w odcinku przednim, przy pomocy mostu pełnoceramicznego licowanego porcelaną. Poprawia estetyki zębów sąsiednich, dzięki zastosowaniu licówek kompozytowych wykonanych bezpośrednio na wizycie.

PANI DANUTA

Wymiana starych, nieestetycznych i nieszczelnych uzupełnień protetycznych oraz leczenie zębów z licznymi ubytkami próchnicowymi. Zamknięcie diastemy i tremy w dolnym łuku, a w obszarze górnym odbudowa estetyczna uśmiechu z wykorzystaniem koron i mostów pełnoceramicznych oraz licówek porcelanowych.

PANI ANGELIKA

Wymiana starych wypełnień i nieestetycznych uzupełnień protetycznych. Poprawa proporcji między zębami a dziąsłem. Zredukowanie uśmiechu dziąsłowego i przywrócenie harmonii uśmiechu.

PANI KATARZYNA

Poprawa estetyki uśmiechu, zamknięcie diastemy oraz tremy między zębami, odbudowa zębów w łuku górnym i dolnym metodą flow injection. Pacjentka była po leczeniu ortodontycznym, miała brak kła w łuku górnym, który został zaopatrzony poprzez leczenie planto-protetyczne.

Piękny uśmiech zmienia wszystko

PAN ŁUKASZ

Odbudowa startych powierzchni zębów oraz poprawa przebiegu girlandy dziąsłowej za pomocą korekty mikrochirurgicznej. Przeprowadzono także deprogramację z fizjoterapią. W dolnym łuku odbudowa startych powierzchni zębów metodą flow injection, w górnym wykonano licówki porcelanowe.

PANI AGNIESZKA

Korekta girlandy dziąsłowej. W żuchwie odbudowa kompozytowa startych powierzchni zębów metodą flow injection. W szczęce wymiana starego mostu na nowy pełnoceramiczny oraz odbudowa zębów za pomocą licówek porcelanowych.

PANI EWA

przed leczeniem

po leczeniu

Na początku skupiliśmy się na zębach, które były przebarwione, ciemne oraz starte. Zastosowaliśmy technikę odbudowy startych powierzchni i podniesienie wysokości zwarcia poprzez overlay kompozytowy. Następnie zęby w odcinku bocznym, które były zniszczone i przeszły leczenie kanałowe, odbudowaliśmy przy użyciu koron porcelanowych licowanych porcelaną. W celu przywrócenia estetyki uśmiechu, skorygowaliśmy kształt i kolor zębów, stosując licówki kompozytowe, które zostały wykonane bezpośrednio na wizycie. Dodatkowo, dla zachowania ochrony zębów, zaleciliśmy noszenie szyny ochronnej relaksacyjnej.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.

PAN ZBIGNIEW

przed leczeniem

po leczeniu

Zajęliśmy się zębami, które zostały mechanicznie starte oraz dotknięte erozją
szkliwa. Przeprowadziliśmy odbudowę braków zębowych poprzez
implantoprotetykę oraz wymieniliśmy stare, nieszczelne korony.
Dodatkowo, wykonaliśmy fizjoterapię oraz wyznaczyliśmy prawidłowy poziom
wysokości zwarcia. Estetyczną odbudowę przeprowadziliśmy bezpośrednio
na wizycie za pomocą kompozytu i techniki bonding. Zaleciliśmy również
noszenie szyny ochronnej relaksacyjnej dla dalszej ochrony zębów.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.

PANI DANUTA

przed leczeniem

po leczeniu

Na początku zajęliśmy się starymi, nieestetycznymi i nieszczelnymi uzupełnieniami protetycznymi oraz zębami zniszczonymi z licznymi ubytkami próchnicowymi. Przeprowadziliśmy wymianę wypełnień oraz leczenie zębów, a także zapewniliśmy Pacjentowi edukację w zakresie higieny jamy ustnej. W obszarze dolnym, zamknęliśmy diastemę i tremę, wykorzystując licówki kompozytowe wykonane bezpośrednio na wizycie. Aby przywrócić estetykę uśmiechu Pacjenta, w obszarze górnym zastosowaliśmy korony i mosty pełnoceramiczne oraz licówki porcelanowe.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.

PANI ANNA

przed leczeniem

po leczeniu

Zajęliśmy się zębami, które zostały mechanicznie starte, zgorzelone i przeciążone, co doprowadziło do wystąpienia recesji dziąsłowych. W celu pokrycia tych recesji, przeprowadziliśmy mikrochirurgiczny przeszczep tkanki z podniebienia. Następnie dokonaliśmy odbudowy estetycznej, zmieniając kształt i kolor zębów za pomocą bezpośredniej odbudowy kompozytem przy użyciu techniki bonding.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.

PAN ANDRZEJ

przed leczeniem

po leczeniu

Pacjent, cierpiący na bruksizm i doświadczający patologicznego starcia zębów, przeszedł deprogramację za pomocą szyny MAGO oraz terapię fizjoterapeutyczną. Następnie dokonaliśmy wyznaczenia pionowego wymiaru zwarcia oraz odbudowy startych powierzchni zębów przy użyciu metody flow injection. W odcinku bocznym zastosowaliśmy mosty i korony. Dodatkowo, zaleciliśmy noszenie szyny ochronnej relaksacyjnej dla dalszej ochrony zębów.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.

PANI SABINA

przed leczeniem

po leczeniu

Zajęliśmy się zębami, które były starte, przeprowadzając odbudowę ich powierzchni w odcinku bocznym za pomocą overlay kompozytowych. W obszarze przednim wykonaliśmy estetyczne odbudowy kompozytowe za pomocą bondingu, co miało miejsce bezpośrednio podczas wizyty.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.

PAN MAREK

przed leczeniem

po leczeniu

Naszym pierwszym krokiem było zajęcie się zębami, które były zniszczone, miały liczne ubytki próchnicowe oraz wymagały leczenia kanałowego. Skupiliśmy się na przywróceniu zdrowia jamy ustnej oraz edukacji Pacjenta w zakresie higieny jamy ustnej. Następnie, poprzez zastosowanie koron i mostów porcelanowych na podbudowie metalowej, dokonaliśmy odtworzenia utraconych zębów, tkanek zębów oraz przywrócenia estetyki. Dzięki temu zabiegowi przywróciliśmy również prawidłową funkcję układu stomatognatycznego. Dodatkowo, dla dalszej ochrony zębów zaleciliśmy noszenie ochronnej szyny relaksacyjnej.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.

PANI EWA

przed leczeniem

po leczeniu

Leczenie rozpoczęliśmy od uzupełnienia braku zębowego implantem oraz koroną porcelanową na łączniku indywidualnym hybrydowym. Następnie skupiliśmy się na zębach, które były starte, przywracając ich stare powierzchnie i podnosząc poziom zwarcia za pomocą overlay w odcinku bocznym. Poprawiliśmy estetykę uśmiechu poprzez korektę kształtu i koloru zębów przy użyciu licówek porcelanowych.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.

PANI MARTA

przed leczeniem

po leczeniu

Leczenie rozpoczęliśmy od odtworzenia brakującego zęba w odcinku przednim, wykorzystując most pełnoceramiczny licowany porcelaną. Następnie skupiliśmy się na poprawie estetyki zębów sąsiednich poprzez wykonanie licówek kompozytowych bezpośrednio na wizycie. Dzięki temu zabiegowi uzyskaliśmy naturalny wygląd uśmiechu Pacjenta.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.

PANI DANUTA

przed leczeniem

po leczeniu

Leczenie rozpoczęliśmy od odtworzenia braków zębowych oraz poprawy estetyki zębów przednich. Wykorzystaliśmy mosty i korony porcelanowe licowane porcelaną. Dzięki temu zabiegowi uzyskaliśmy niezwykle naturalny i bardzo estetyczny efekt. Przywróciliśmy estetykę uśmiechu oraz jego pełną funkcjonalność.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.

PANI ANGELIKA

przed leczeniem

po leczeniu

Na początku wymieniliśmy stare, nieszczelne wypełnienia i nieestetyczne uzupełnienia protetyczne. Następnie skorygowaliśmy girlandę dziąsłową w celu poprawy proporcji między zębami a dziąsłem. Dzięki temu nowe korony mogły być dłuższe. Wyeliminowaliśmy uśmiech dziąsłowy, a także przywróciliśmy harmonię uśmiechu. Teraz zęby są w odpowiednich proporcjach i kształtach.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.

PANI KATARZYNA

przed leczeniem

po leczeniu

Leczenie rozpoczęliśmy od odtworzenia braków zębowych oraz poprawy estetyki zębów przednich. Wykorzystaliśmy mosty i korony porcelanowe licowane porcelaną. Dzięki temu zabiegowi uzyskaliśmy niezwykle naturalny i bardzo estetyczny efekt. Przywróciliśmy estetykę uśmiechu oraz jego pełną funkcjonalność.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.

PAN ŁUKASZ

przed leczeniem

po leczeniu

Zajęliśmy się zębami, które były starte oraz miały zaburzony przebieg girlandy dziąsłowej. Przeprowadziliśmy jej mikrochirurgiczną korektę oraz deprogramację, wspieraną fizjoterapią. Następnie dokonaliśmy odbudowy startych powierzchni zębów i podniesienia wysokości zwarcia poprzez zastosowanie metody flow injection w łuku dolnym. W łuku górnym wykonaliśmy licówki porcelanowe. Dodatkowo, zaleciliśmy noszenie szyny ochronnej relaksacyjnej dla dalszej ochrony zębów.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.

PANI AGNIESZKA

przed leczeniem

po leczeniu

Pacjent, cierpiący na bruksizm i doświadczający patologicznego starcia zębów, przeszedł deprogramację za pomocą szyny MAGO oraz terapię fizjoterapeutyczną. Następnie dokonaliśmy wyznaczenia pionowego wymiaru zwarcia oraz odbudowy startych powierzchni zębów przy użyciu metody flow injection. W odcinku bocznym zastosowaliśmy mosty i korony. Dodatkowo, zaleciliśmy noszenie szyny ochronnej relaksacyjnej dla dalszej ochrony zębów.

Metamorfoza jest wynikiem indywidualnego procesu leczenia i nie może być traktowana jako gwarancja wyniku dla innych Pacjentów.